PAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-10-11 godz. 17:00:40
Numer KRS: 0000792906

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2019-08-20
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/6510/19/280]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340571363 NIP 87925918182019-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. CERAMICZNA nr domu 6A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.06.2019 R.; REP.A NR 3345/2019; NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU2019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-06-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale05.06.2019 R., JEDNOMYŚLNA ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP.A NR 3342/2019 PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA CHWIAŁKOWSKIEGO; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ „PAROL” W. OSTROWSKI SPÓŁKI JAWNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ „PAROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„PAROL” W.OSTROWSKI, SPÓŁKA JAWNA2019-06-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-06-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000337470 2019-06-28 do dziś
5. Numer REGON3405713632019-06-28 do dziś
6. Numer NIP87925918182019-06-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAROSŁAW2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEINKE2019-06-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ GERARD2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKEVIČ2019-06-28 do dziś
2. ImionaJEŽI2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8716447922019-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000145837 2019-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI PRZEWIDZIANĄ W JEGO UMOWIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8716447922019-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000145837 2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRONOWSKA2019-06-28 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA JOLANTA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-06-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-06-28 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-28 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-28 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-28 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2019-06-28 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-28 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-28 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-06-28 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów