SPEDYCJA KRUSZYW NATURALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-10-11 godz. 17:00:40
Numer KRS: 0000792896

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/15922/19/743]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365938901 NIP 78317505462019-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPEDYCJA KRUSZYW NATURALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. STRZELECKA nr domu 49 kod pocztowy 61-846 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.05.2019 R. NOTARIUSZ MAGDALENA WALTER KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. NIECAŁA 12/3, REP. A NR 1835/2019.2019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-06-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI SPEDYCJA KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ SPEDYCJA KRUSZYW NATURALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SPEDYCJA KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 23.05.2019 R. REP. A NR 1828/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSPEDYCJA KRUSZYW, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-06-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000648979 2019-06-28 do dziś
5. Numer REGON3659389012019-06-28 do dziś
6. Numer NIP78317505462019-06-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.950,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-06-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPEDYCJA KRUSZYW NATURALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803839722019-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000734655 2019-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPEDYCJA KRUSZYW NATURALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803839722019-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000734655 2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2019-06-28 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-06-28 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-06-28 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-06-28 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2019-06-28 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2019-06-28 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2019-06-28 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2019-06-28 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów