Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/11430/19/473]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-06-28 do dziś
3. NazwaFUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA CHASYDÓW2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁM gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 30A kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DNIA 17.04.2019 R. PRZYJĘTO STATUT WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI Z DNIA 14.06.2019 R.2019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI2019-06-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD. ZARZĄD PODEJMUJE DECYZJE W FORMIE UCHWAŁ. DO WAŻNOŚCI UCHWAŁ ZARZĄDU JEST POTRZEBNA OBECNOŚĆ PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW LUB UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO JEDNOOSOBOWO.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASAJ2019-06-28 do dziś
2. ImionaIGOR MIROSŁAW2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSZYŃSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAIM2019-06-28 do dziś
2. ImionaREINER2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJ2019-06-28 do dziś
2. ImionaJANINA JOLANTA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2019-06-28 do dziś
216 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2019-06-28 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-06-28 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-28 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. OCHRONA KULTURY I TRADYCJI CHASYDÓW NA TERYTORIUM WSCHODNIEJ POLSKI (NA TERENACH, GDZIE CHASYDYZM BYŁ DOMINUJĄCYM WYZNANIEM Z POŚRÓD WYZNAŃ ŻYDÓW), OPIEKA, ODZYSKIEWANIE I RENOWACJA MATERIALNYCH POZOSTAŁOŚCI CHASYDÓW, GMIN WYZNANIOWYCH CHASYDZKICH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI ART. 22 P. 2 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 1997 R. O STOSUNKU PAŃSTWA DO GMIN WYZNANIOWYCH. 2. OPIEKA I OCHRONA NAD DZIEDZICTWEM CHASYDÓW W POLSCE. 3. BADANIA NAUKOWE, W TYM POSZUKIWANIE GROBÓW CHASYDÓW, DOTYCZĄCE ICH DZIEDZICTWA NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ICH PROWADZENIA. 4. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O KULTURZE I WYZNANIU CHASYDÓW. 5. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O ZAGŁADZIE I EKSTERMINACJI CHASYDÓW ORAZ BADANIA Z TYM ZWIĄZANE. 6. REAKTYWACJA I OPIEKA NAD MIEJSCAMI POCHÓWKU CHASYDÓW, W TYM WZNOSZENIE BUDOWLI NA GROBACH CADYKÓW, OCHRONA CMENTARZY. 7. POMOC W POWROCIE POTOMKÓW HISTORYCZNYCH ŻYDOWSKICH MIESZKAŃCÓW POLSKI DO MIEJSC ZAMIESZKANIA ICH PRZODKÓW. 8. POMOC W ODBUDOWIE MIEJSC KULTU (SYNAGOGI, OHELE).2019-06-28 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów