Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-07-26
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/9168/19/902]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOLKWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DYWITY miejscowość WADĄG2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WADĄG nr domu 2 kod pocztowy 10-373 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.03.2019R, REP. A NR 1046/2019, NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE2019-06-28 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12.07.2019R, REP. A NR 2863/2019, NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO §14 UMOWY SPÓŁKI2019-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-06-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEDSIĘBIORCA MARIUSZ NOWODWORSKI PRZEKSZTAŁCA PROWADZONĄ PRZEZ SIEBIE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU BYŁO ZAMIESZCZONE W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 25.03.2019R. REP A NR 1046/2019R. DZIAŁALNOŚĆ BYŁA PROWADZONA POD NAZWĄ OLKWIAT MARIUSZ NOWODWORSKI.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWODWORSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANTONI2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWODWORSKA2019-07-26 do dziś
2. ImionaJOANNA TERESA2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWODWORSKI2019-07-26 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2019-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2019-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWODWORSKI2019-07-26 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWODWORSKA2019-07-26 do dziś
2. ImionaJOANNA TERESA2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWODWORSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANTONI2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2019-06-28 do dziś
201 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2019-06-28 do dziś
301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2019-06-28 do dziś
446 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2019-06-28 do dziś
546 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2019-06-28 do dziś
646 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2019-06-28 do dziś
746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2019-06-28 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2019-06-28 do dziś
946 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów