ALBA INDUSTRIAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-10-11 godz. 17:00:40
Numer KRS: 0000792738

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/22968/19/227]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALBA INDUSTRIAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZCZECIŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 54-517 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2019 R., NOTARIUSZ IWONA ŁACNA Z KANCELARII NOTARIALNEJ MONIKA BARCZUK, IWONA ŁACNA S.C. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SIENKIEWICZA 34A, 50-349 WROCŁAW, REPERTORIUM A NR 3280/2019.2019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA SPÓŁKA AKCYJNA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9316230222019-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000001350 2019-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA PROKURENTA SAMOISTNEGO ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZCZYŃSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOSZ2019-06-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSEŃCZUK2019-06-28 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2019-06-28 do dziś
21. NazwiskoBACHAR2019-06-28 do dziś
2. ImionaBEATA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2019-06-28 do dziś
31. NazwiskoPIECHOTA2019-06-28 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2019-06-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-06-28 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2019-06-28 do dziś
339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-06-28 do dziś
437 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2019-06-28 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-06-28 do dziś
681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-06-28 do dziś
738 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2019-06-28 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-06-28 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów