„CENTRUM” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KLAUDIUSZ SUCH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-10-11 godz. 17:00:40
Numer KRS: 0000792701

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-08-19
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/11923/19/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CENTRUM” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KLAUDIUSZ SUCH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 10 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.06.2019 R. UMOWA SPÓŁKI2019-06-28 do dziś
2ZMIANA PAR.3 UST.1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTEJ W DNIU 10.06.2019 R.2019-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCH2019-06-28 do dziś
2. ImionaKLAUDIUSZ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCH2019-06-28 do dziś
2. ImionaALINA LIDIA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI ORAZ W RAZIE SPRZECIWU KTÓREGOKOLWIEK Z POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW, WYMAGANA JEST UCHWAŁA POWZIĘTA WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW PRZY OBECNOŚCI WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCH2019-06-28 do dziś
2. ImionaKLAUDIUSZ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCH2019-06-28 do dziś
2. ImionaALINA LIDIA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-28 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-28 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-06-28 do dziś
486 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2019-06-28 do dziś
586 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2019-06-28 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-06-28 do dziś
786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2019-06-28 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2019-06-28 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów