ECO-MISTRAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-10-11 godz. 17:00:40
Numer KRS: 0000792567

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/13964/19/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 123148612 NIP 94521798352019-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaECO-MISTRAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. UŁANÓW nr domu 44A kod pocztowy 31-450 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.05.2019 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MARDYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 11552/20192019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-06-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA ECO-MISTRAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ECO MISTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (KRS: 0000514073) NA MOCY UCHWAŁY NR 1/05/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ECO-MISTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 7 MAJA 2019 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPOŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ ECO-MISTRAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA MARDYŁĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE (REP. A NR 11546/2019).2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaECO-MISTRAL, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-06-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000514073 2019-06-28 do dziś
5. Numer REGON1231486122019-06-28 do dziś
6. Numer NIP94521798352019-06-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUZAR2019-06-28 do dziś
2. ImionaWIOLETA ANETA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-06-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-06-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-06-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-06-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaECO-MISTRAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809226822019-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000743453 2019-06-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaECO-MISTRAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3809226822019-06-28 do dziś
4. Numer KRS0000743453 2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-28 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-06-28 do dziś
333 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2019-06-28 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-28 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-06-28 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-28 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów