ELDOR-BUD ŻEROMSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-10-11 godz. 17:00:40
Numer KRS: 0000792318

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/5477/19/841]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELDOR-BUD ŻEROMSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ŁOMŻYŃSKI gmina ŁOMŻA miejscowość KONARZYCE2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KONARZYCE ulica UL. ŁOMŻYŃSKA nr domu 206 kod pocztowy 18-400 poczta KONARZYCE kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2019 R. W KN ANNY DMOCHOWSKIEJ W ŁOMŻY, REP. A NR 2584/2019 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKA2019-06-28 do dziś
2. ImionaSYLWIA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKA2019-06-28 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYSK2019-06-28 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW FRANCISZEK2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MACIEJ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-28 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYSK2019-06-28 do dziś
2. ImionaEMILIA RÓŻA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MACIEJ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYSK2019-06-28 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW FRANCISZEK2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-06-28 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-06-28 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-06-28 do dziś
468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-06-28 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-06-28 do dziś
627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-06-28 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-06-28 do dziś
839 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-06-28 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów