CORACINA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-10-11 godz. 17:00:40
Numer KRS: 0000791862

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/34421/19/780]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2019-06-28 do dziś
3. NazwaCORACINA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2019-06-28 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejCORACINA ENTERPRISES IDIOTIKE ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES2019-06-28 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoEPHOROS ETAIREION HE 394775 MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTAMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER NICOSIA2019-06-28 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-28 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. JÓZEFA CHMIELA nr domu 24 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj CYPR jednostka podziału terytorialnego DYSTRYKT LIMASSOL miejscowość LIMASSOL ulica RIGA FERAIOU, LIMASSOL CENTER BLOCK B, FLOOR 4 nr domu 2 nr lokalu 406 kod pocztowy 3095 poczta LIMASSOL 2019-06-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDO REPREZENTACJI I DZIAŁANIA W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBIESZEWSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ LEON2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoDOBIESZEWSKI2019-06-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ LEON2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-06-28 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-06-28 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-06-28 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-06-28 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-06-28 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-06-28 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-28 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2019-06-28 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów