Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/15967/19/32]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-06-28 do dziś
3. NazwaFUNDACJA PRZYMIERZE2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina SUSZEC miejscowość SUSZEC2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SUSZEC ulica UL. LIPOWA nr domu 1 kod pocztowy 43-276 poczta SUSZEC kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.02.2019R.NADANIE STATUTU; 23.05.2019R.ZMIANA STATUTU;ZMIENIONO: PAR.9;2019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, STAROSTA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO2019-06-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE ZŁOŻYĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRZY ZOBOWIĄZANIACH DO KWOTY 5000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ KWOTY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2019-06-28 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARĘBA2019-06-28 do dziś
2. ImionaMARIOLA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĄKAŁA2019-06-28 do dziś
2. ImionaIRENA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2019-06-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARĘBA2019-06-28 do dziś
2. ImionaADAM2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2019-06-28 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-28 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-28 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-28 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-06-28 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-28 do dziś
790 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-06-28 do dziś
888 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-28 do dziś
994 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. CELEM GŁÓWNYM FUNDACJI JEST BUDOWANIE WSPÓLNOTY RODZIN, INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: KULTURA, OŚWIATA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA, ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY, OPIEKA, OPIEKA SPECJALISTYCZNA, OPIEKA SPECJALISTYCZNA PSYCHIATRYCZNA. 2. CELE SZCZEGÓŁOWE FUNDACJI TO: 1) INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OKREŚLONYCH KATEGORII OSÓB WYRAŻONA POZIOMEM ZATRUDNIENIA TYCH OSÓB: A) ZATRUDNIENIE CO NAJMNIEJ 50% A. OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, Z WYŁĄCZENIEM OSÓB NIEPEŁNOLETNICH LUB B. OSÓB BEZROBOTNYCH, LUB C. ABSOLWENTÓW CIS I KIS, W ROZUMIENIU ART.2 PKT 1A I 1B USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2003R. O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM, LUB D. OSÓB UBOGICH PRACUJĄCYCH, LUB E. OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII LUB F. OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY POPRAWCZE I SCHRONISKA DLA NIELETNICH B) ZATRUDNIENIE CO NAJMNIEJ 30% OSÓB O UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 SIERPNIA 1994R. O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO.2019-06-28 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów