SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ „TRADYCJA”

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-10-11 godz. 17:00:40
Numer KRS: 0000790946

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/12085/19/750]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2019-06-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ „TRADYCJA”2019-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina SIEDLEC miejscowość GRÓJEC MAŁY2019-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GRÓJEC MAŁY nr domu 10 kod pocztowy 64-214 poczta CHOBIENICE kraj POLSKA 2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.04.2019R. - UCHWALONO STATUT.2019-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2019-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoADAMCZAK2019-06-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
21. NazwiskoTOBYS2019-06-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2019-06-28 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2019-06-28 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2019-06-28 do dziś
401 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2019-06-28 do dziś
510 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2019-06-28 do dziś
610 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2019-06-28 do dziś
746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2019-06-28 do dziś
877 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2019-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów