Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-06-27
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3761/19/275]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-06-27 do dziś
3. NazwaFUNDACJA 4 ARTE2019-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2019-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. 1 MAJA nr domu 27 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2019-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.04.2019 R.2019-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY MINISTER KULTURY I SZTUKI2019-06-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA FUNDACJI PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB NABYWANIU PRAW, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELASKO2019-06-27 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH, DZIAŁALNOŚĆ TEATRÓW I SAL KONCERTOWYCH, GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH, DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY, ŚWIETLIC ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-06-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2019-06-27 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-06-27 do dziś
384 12 Z KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2019-06-27 do dziś
485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-06-27 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-27 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-06-27 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-06-27 do dziś
891 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2019-06-27 do dziś
990 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY I SZTUKI ORAZ JEJ UPOWSZECHNIANIE, A TAKŻE UŁATWIENIE I ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO KULTURY I SZTUKI.2019-06-27 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów