FILMCART ARTUR GAJDZIŃSKI I JACEK DROFIAK SPÓŁKA JAWNA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-13 godz. 16:18:45
Numer KRS: 0000788164

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30401/19/854]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-05-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 367886284 NIP 52428370522019-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFILMCART ARTUR GAJDZIŃSKI I JACEK DROFIAK SPÓŁKA JAWNA2019-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 9 kod pocztowy 03-584 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127 MARCA 2019 R.2019-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-05-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 Z 27 MARCA 2019 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ UCHWAŁA NR 2 Z 27 MARCA 2019 ROKU O DOSTOSOWANIU UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO POTRZEB SPÓŁKI JAWNEJ I UCHWALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY, PODJĘTE PRZEZ WSPÓLNIKÓW: ARTUR GAJDZIŃSKI, NIP: 5241043344, PESEL: 66081407237 ORAZ JACEK DROFIAK, NIP: 5262786814, PESEL: 860627021912019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDZIŃSKI2019-05-27 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROFIAK2019-05-27 do dziś
2. ImionaJACEK2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ PRZENOSZĄCYCH KWOTĘ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDZIŃSKI2019-05-27 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROFIAK2019-05-27 do dziś
2. ImionaJACEK2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-05-27 do dziś
226 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2019-05-27 do dziś
326 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2019-05-27 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-05-27 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2019-05-27 do dziś
659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2019-05-27 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2019-05-27 do dziś
825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-27 do dziś
932 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów