Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-27
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/12707/19/691]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPENTAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina PARZĘCZEW miejscowość SKÓRKA2019-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRKA nr domu 1 nr lokalu 1 kod pocztowy 95-045 poczta PARZĘCZEW kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.04.2019 R. NOTARIUSZ BOGNA GAŁĄZKA-MIKINA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP A 1788/20192019-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMSKI2019-05-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ2019-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKA2019-05-27 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2019-05-27 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMSKI2019-05-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2019-05-27 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-05-27 do dziś
301 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2019-05-27 do dziś
401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2019-05-27 do dziś
501 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-05-27 do dziś
610 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2019-05-27 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-05-27 do dziś
846 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2019-05-27 do dziś
901 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów