CAMPIONE INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-13 godz. 16:18:45
Numer KRS: 0000787849

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-08-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/26073/19/918]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCAMPIONE INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. POGODNA nr domu 19 kod pocztowy 53-022 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.05.2019 R.2019-05-24 do dziś
206.06.2019 R., REP. A NR 46687/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 ZGODNIE Z § 1 ANEKSU NR 1 UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2019-08-16 do dziś
310.07.2019 R., REP. A NR 57676/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 3/4, ZMIENIONO §7 UST. 2, §11 UST. 1, DODANO §10 UST. 1 LIT. C I D.2019-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDYNA2019-05-24 do dziś
2. ImionaKOSTIANTYN2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZL2019-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZL2019-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZL2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAMPIONE INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834430192019-08-16 do dziś
4. Numer KRS0000787659 2019-08-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIP2019-08-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-08-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-08-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-08-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKYTSKYI2019-08-21 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2019-08-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-08-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-08-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-08-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-08-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2019-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAMPIONE INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3834430192019-08-16 do dziś
4. Numer KRS0000787659 2019-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-24 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-05-24 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-24 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-05-24 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2019-05-24 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-05-24 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-05-24 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-05-24 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów