Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-24
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3441/19/330]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-05-24 do dziś
3. NazwaFUNDACJA RETHING2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. GEN. MIECZYSŁAWA DĄBKOWSKIEGO nr domu 20/22 nr lokalu 15 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRETHINGPOLSKA@GMAIL.COM2019-05-24 do dziś
4. Adres strony internetowejFUNDACJARETHING.PL2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.05.2019 R.2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ŚRODOWISKA. PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY2019-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE RÓWNIEŻ SKŁADAĆ PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. DO PODPISYWANIA UMÓW, KTÓRE POWODUJĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM FUNDACJI O WARTOŚCI POWYŻEJ 2.000 ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNIK.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZMUS2019-05-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ZOFIA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-24 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-05-24 do dziś
328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-24 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-24 do dziś
584 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2019-05-24 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-05-24 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-05-24 do dziś
877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2019-05-24 do dziś
977 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiGŁÓWNYM CELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OGRANICZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO I ZŁAGODZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW ŚRODOWISKOWYCH DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA. CELEM FUNDACJI JEST TAKŻE: - EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, - PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.2019-05-24 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów