Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-24
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/10242/19/323]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2019-05-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KONWALIA”2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina PRZEMĘT miejscowość MOCHY2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość MOCHY ulica UL. WOLSZTYŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 64-234 poczta PRZEMĘT kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.05.2019R. - UCHWALONO STATUT.2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU (DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE) ALBO DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻOK2019-05-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-05-24 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-05-24 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-05-24 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-05-24 do dziś
549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2019-05-24 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-05-24 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-05-24 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-05-24 do dziś
938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów