REKLAMA - PLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-09-13 godz. 16:18:45
Numer KRS: 0000787076

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2019-08-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20942/19/37]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381434281 NIP 78228376962019-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREKLAMA - PLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ROMANA MAYA nr domu 1 kod pocztowy 61-371 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.03.2019 R., NOTARIUSZ NATALIA NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, NATALIA NIECEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1996/2019. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.05.2019 R., NOTARIUSZ NATALIA NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, NATALIA NIECEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2019-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleJEDNOMYŚLNA UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ REKLAMA - PLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 01.03.2019 R. WRAZ Z DEKLARACJĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ POPRZEDZONA DWUKROTNYMI ZAWIADOMIENIAMI WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW O PLANOWANYM PRZEKSZTAŁCENIU - PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA NATALIĘ NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ, REP. A NR 1996/2019.2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaREKLAMA - PLEX E. SOBCZYK, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000750642 2019-05-24 do dziś
5. Numer REGON3814342812019-05-24 do dziś
6. Numer NIP78228376962019-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2019-05-24 do dziś
2. ImionaEWELINA DANUTA2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego264.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego264.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREKLAMA - PLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815945822019-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000753496 2019-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2019-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREKLAMA - PLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815945822019-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000753496 2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOBCZYK2019-08-01 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ ELIGIUSZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-08-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2019-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2019-05-24 do dziś
222 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2019-05-24 do dziś
322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2019-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów