VD MIESZKANIA XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-08-18 godz. 11:27:58
Numer KRS: 0000784668

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-05-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/19562/19/907]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVD MIESZKANIA XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 44 kod pocztowy 50-457 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-05-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@VANTAGE-SA.PL2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.2019 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 60, REP. A NR 5636/2019.2019-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9307780242019-05-07 do dziś
4. Numer KRS0000030117 2019-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY PREZESEM ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAUFER2019-05-07 do dziś
2. ImionaEDWARD MICHAŁ2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUKOWICZ2019-05-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKONARSKI2019-05-23 do dziś
2. ImionaROBERT2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-05-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-05-07 do dziś
242 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-05-07 do dziś
342 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-05-07 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-05-07 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-05-07 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-05-07 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2019-05-07 do dziś
863 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-05-07 do dziś
964 20 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów