FIRMA BUDOWLANA „SPOCHACZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-07-13 godz. 18:14:18
Numer KRS: 0000783891

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/8144/19/585]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA „SPOCHACZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość RUSZKOWO2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość RUSZKOWO nr domu 7 A kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2019R., REP. A NR 2400/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2019-05-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BOLESŁAWA SPOCHACZ, BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BOLESŁAW SPOCHACZ, NA PODSTAWIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ FIRMA BUDOWLANA „SPOCHACZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 551 §5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY BOLESŁAWA SPOCHACZ O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 ROKU.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BOLESŁAW SPOCHACZ REGON: 630093979 NIP: 7860004917,2019-05-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-05-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPOCHACZ2019-05-06 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPOCHACZ2019-05-06 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPOCHACZ2019-05-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-05-06 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-05-06 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-05-06 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-06 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-05-06 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-05-06 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów