Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/23557/19/172]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-05-27 do dziś
3. NazwaFUNDACJA SVC2019-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 145 kod pocztowy 02-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@FUNDACJASVC.PL2019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.04.2019 R.2019-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ; PREZYDENT M.ST. WARSZAWY2019-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2 MOŻE SKŁADAĆ OSOBNO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES FUNDACJI. 3. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PREZESA ZARZĄDU SKŁADA WICEPREZES ZARZĄDU. 4. ZWYKŁY SPOSÓB REPREZENTACJI TJ. FUNDACJĘ REPREZENTUJE ZARZĄD CZYLI WSZYSCY JEGO CZŁONKOWIE.2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADOSZ2019-05-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-05-27 do dziś
285 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-05-27 do dziś
385 59 A NAUKA JEZYKÓW OBCYCH2019-05-27 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-05-27 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-05-27 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-05-27 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-27 do dziś
888 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-05-27 do dziś
988 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. CZYNNY WSPÓŁUDZIAŁ WE WSZELKICH DZIAŁANIACH NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH NA POZIOMIE REGIONALNYM I KRAJOWYM; 2. DĄŻENIE DO OGRANICZANIA BEZROBOCIA I JEGO SKUTKÓW, ZWŁASZCZA WŚRÓD MŁODZIEŻY I KOBIET; 3. WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ GRUP ZAGROŻONYCH LUB OBJĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 4. ROZBUDZANIE I POPIERANIE INICJATYW WŁADZ SAMORZĄDOWYCH I LOKALNYCH INSTYTUCJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W TWORZENIU WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 5. PROMOCJA I DZIANIA NA RZECZ PEŁNEJ INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ (UE); 6. WSPÓŁUDZIAŁ WE WDRAŻANIU FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH I STRUKTURAINYCN UE DLA POLSKI; 7. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ POPIERANIE PROCESÓW DOSTOSOWYWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW DO WARUNKÓW UE; 8. AKTYWNY UDZIAŁ W INICJATYWACH PROROZWOJOWYCH W ZAKRESIE TURYSTYKI, INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU NOWYCH TECHNOLOGII (W SZCZEGÓLNOŚCI W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW), WOLONTARIATU, PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH, RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU, TURYSTYKI I RYNKU PRACY W REGIONIE; 9. POPULARYZACJA WIEDZY I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH W ZAKRESIE WSPOMAGANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I OGRANICZANIA BEZROBOCIA; 10. MONITOROWANIE POTRZEB ŚWIATOWEGO RYNKU PRACY TENDENCJI I ZMIAN NA NIM ZACHODZĄCYCH; 11. MONITOROWANIE ROZWOJU NOWYCH ZAWODÓW; 12. OKREŚLANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA NOWOPOWSTAŁYCH ZAWODÓW; 13. TESTOWANIE I IMPLEMENTACJA NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO; 14. WSKAZYWANIE KIERUNKÓW I METOD KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO; 15 PROWADZENIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, W SPOSÓB ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI PRACODAWCÓW; 16. UZUPEŁNIANIE I AKTUALIZACJA KOMPETENCJI W RAMACH POSIADANYCH KWALIFIKACJI; 17. CERTYFIKOWANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W SPOSÓB UJEDNOLICONY, ZGODNY Z EUROPEJSKĄ RAMĄ KWALIFIKACJI; 18. PROMOCJA MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW; 19. PROMOCJA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.2019-05-27 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów