Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-05-22
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/8126/19/745]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAGEMARK PAUL PETER ROGLER SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość ZABIERZÓW2019-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABIERZÓW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 149 kod pocztowy 32-080 poczta ZABIERZÓW kraj POLSKA 2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.04.2019 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1776/20192019-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-05-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ AGEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z ADRESEM: UL. KRAKOWSKA 149, 32 - 080 ZABIERZÓW, POSIADAJĄCEJ KRS 0000173357; NIP 6460009112; REGON 001255908 W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 02.04.2019 R. PRZEZ ANDRZEJA CIBĘ NOTARIUSZA W KRAKOWIE, REP. A NR 1776/2019, DOKUMENTUJĄCYM NADZWYCZAJNE ZGROMADZANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AGEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAGEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-05-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-05-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000173357 2019-05-07 do dziś
5. Numer REGON0012559082019-05-07 do dziś
6. Numer NIP64600091122019-05-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONIAK2019-05-07 do dziś
2. ImionaMARTA MARIA2019-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-05-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-05-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-05-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGLER2019-05-07 do dziś
2. ImionaKARL PETER PAUL2019-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. AKTUALNIE KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST KARL PETER POUL ROGLER.2019-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGLER2019-05-07 do dziś
2. ImionaKARL PETER PAUL2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2019-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-05-07 do dziś
255 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-05-07 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-05-07 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-05-07 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-05-07 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-05-07 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-05-07 do dziś
890 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-05-07 do dziś
990 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów