HT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 2019-08-18 godz. 11:27:58
Numer KRS: 0000782928

Informacja odpowiadająca odpisowami aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8507/19/908]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002838530 NIP 59301058132019-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.04.2019 R., NOTARIUSZ JOANNA KLIMUSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 12/5, REPERTORIUM A NR 3985/20192019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2019-05-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 10.04.2019 R. WSPÓLNIKÓW HT SOLUTIONS SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM. WSPÓLNICY HT SOLUTIONS SPÓŁKA CYWILNA.: THOMAS SUCHECKI I HT SOLUTIONS SP. Z 0.0. Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM (WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW POD NR KRS 0000201660) POSTANAWIAJĄ PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ HT SOLUTIONS SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ HT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, W KTÓREJ UCZESTNICZYĆ BĘDĄ OBAJ DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY: HT SOLUTIONS SP. Z 0.0. Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, A THOMAS SUCHECKI JAKO KOMANDYTARIUSZ.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHT SOLUTIONS SPÓŁKA CYWILNA, REGON 002838530, NIP 5930105813,2019-05-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-05-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENGENFELD2019-05-06 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ RYSZARD2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0028385302019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000201660 2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKI2019-05-06 do dziś
2. ImionaTHOMAS2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej8.900,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8.899,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 ZŁOTYCH2019-05-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0028385302019-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000201660 2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-06 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-06 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-05-06 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-05-06 do dziś
525 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2019-05-06 do dziś
625 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2019-05-06 do dziś
725 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2019-05-06 do dziś
823 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH2019-05-06 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów