Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2019-05-06
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/4600/19/918]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2019-05-06 do dziś
3. NazwaFUNDACJA CHCEMY GODNIE ŻYĆ2019-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ZAWODZIE nr domu 20 kod pocztowy 80-726 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.02.2019 R., 23.04.2019 R.2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2019-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2019-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2019-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU FUNDACJI PREZES ZARZĄDU FUNDACJI SAMODZIELNIE REPREZENTUJE FUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU FUNDACJI OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA SIĘ PRZEZ FUNDACJĘ PRAWAMI DO WYSOKOŚCI KWOTY 5000,00 ZŁ, SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH TĘ KWOTĘ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDYNAK2019-05-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORTKUN2019-05-06 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZACHTA2019-05-06 do dziś
2. ImionaANNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORTKUN2019-05-06 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2019-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-05-06 do dziś
285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2019-05-06 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2019-05-06 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2019-05-06 do dziś
579 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-05-06 do dziś
685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2019-05-06 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST: • ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I GODNYCH WARUNKÓW ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU ZNACZNYM, • INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA O PROBLEMATYCE ZWIĄZANEJ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, ODCIĄŻENIE I PRZYWRÓCENIE OPIEKUNÓW/ CZŁONKÓW RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA RYNEK PRACY, • USPRAWNIENIE FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO ORAZ ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE, • PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM, CZYLI NABYCIE LUB PODTRZYMANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ, DOKONYWANIA SAMODZIELNYCH WYBORÓW, DECYDOWANIA O SWOICH SPRAWACH, LEPSZEJ KONDYCJI PSYCHICZNEJ ORAZ SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. • INTEGRACJA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE.2019-05-06 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów