Ochrona danych osobowych

W związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym www.wyszukiwarkakrs.pl jest:

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

3. Z Administratorem i wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając list pocztowy na podany w pkt 1 adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: odo@wyszukiwarkakrs.pl.

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług informacyjnych. Do podstawowych usług świadczonych przez Administratora należy opracowywanie list i wykazów z danymi działających w Polsce podmiotów gospodarczych spełniających ściśle określone kryteria (np. rodzaj prowadzonej działalności, lokalizacja siedziby, data rozpoczęcia działalności). Klienci Administratora mogą wykorzystywać informacje zawarte w udostępnianych przez niego opracowaniach m. in. w badaniach marketingowych, działaniach sprzedażowych lub windykacyjnych.

5. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą wyłącznie z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Dlatego też w systemie przechowywane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz numer PESEL.

6. Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są jego klienci prowadzący działalność m.in. w branżach:

  • finansowej i ubezpieczeniowej,
  • telekomunikacyjnej,
  • marketingowej i sprzedażowej,
  • doradztwa i rachunkowości.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane współpracującym z nim podmiotom trzecim z siedzibą w Polsce, w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach trzecich nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Administrator będzie przechowywać te dane w swoich zbiorach oraz przetwarzać je przez okres niezbędny do świadczenia usług opisanych w pkt 4.

9. Administrator może podejmować w oparciu o przetwarzane dane osobowe zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. Wszystkie osoby fizyczne, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

11. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt 3.

12. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.